GOVERNING BODY

Mohan Madhav Gandhe
B.Com
President

Aparna Mohan Gandhe
B.Sc., PGDCCA, MCM
Secretary

Gaurav Indarchand Jaipuriya
B.Com, FCA, DISA
Treasurer

EXECUTIVE MEMBERS

Arvind Paramanand Khare
M.Com. M.Phil, B.Ed.

Mukund Vishnu Deshpande
M.Com., B.Ed., CMA

Nitin Inderchand Kejdiwal
B.Com

Gajanan Dattatraya Deshpande
M.Com., M.Phil.